انواع مشاوره در مرکز مشاوره آریا

مشاوره مالی

۱) صورت های مالی سالیانه و میان دوره ای

۲) حسابرسی مالی سالیانه

۳) حسابرسی داخلی و عملیاتی

۴) اصلاح حساب ها و رفع مغایرت و بستن حساب ها

۵) تهیه گزارشات مالی جهت ارائه به بانک ها و سایر موسسات مالی

۶) تهیه گزارشات مالی جهت ارائه به مدیران و صاحبان سهام

۷) صورت های تلفیقی

۸) انتقال سیستم های دستی به سیستم های مکانیزه مالی