فرایند صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی

گام اول: ورود به سامانه www.rca.gov.irودریافت امضا دیجیتال برای کلید خصوصی و عمومی

گام دوم:ورود به سامانه www.my.tax.gov.irو انتخاب گزینه کارپوشه و ورود به آن

گام سوم:دریافت شماره سریال یکتا حافظه مالیاتی و یا انتخاب شرکت معتمد مالیاتی و شناسه کالا و خدمات از https://stuffid.tax.gov.ir

گام چهارم:تولید و ارسال صورتحساب الکترونیکی صادر شده باsdkیا از طریق شرکت معتمد

گام پنجم:تایید یا رد صورتحساب الکترونیکی و اعلام وضعیت پرداخت نسیه آن