ارسال فهرست معاملات
قابل توجه مودیان مشمول ارسال فهرست معاملات توجه داشته باشیم برای تمامی اطلاعت ثبت شده در ستون خارج از سامانه مودیان در ردیف های مختلف، مودیان مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تکالیف مربوط به ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم با رعایت آیین نامه اجرایی تبصره ۳ آن و سایر رویه های قبلی […]
ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
از جمله ی ترتیبات جدید ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی تمامی مؤدیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌باشند. سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مؤدیان را […]
برخی معافیت های مالیاتی کاربردی
بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای صاحبان املاک اجاری موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم ۷۵ میلیون تومان برای صاحبان مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ، ۱۰۰ میلیون تومان برای صاحبان مشاغلی که از پایانه فروشگاهی موضوع ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان […]