ارسال فهرست معاملات

قابل توجه مودیان مشمول ارسال فهرست معاملات توجه داشته باشیم برای تمامی اطلاعت ثبت شده در ستون خارج از سامانه مودیان در ردیف های مختلف، مودیان مکلف به انجام تکالیف…

ادامه خواندنارسال فهرست معاملات

ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

از جمله ی ترتیبات جدید ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی تمامی مؤدیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در…

ادامه خواندنابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

برخی معافیت های مالیاتی کاربردی

بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای صاحبان املاک اجاری موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم ۷۵ میلیون تومان برای صاحبان مشاغل موضوع ماده ۱۰۱…

ادامه خواندنبرخی معافیت های مالیاتی کاربردی