طریقه اعتبارسنجی در صورتحساب الکترونیکی

طریقه اعتبارسنجی در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم چگونه است؟

در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم، اطلاعات خریدار از فیلدهای اختیاری می‌باشد؛ لذا الزامی به ثبت آن وجود ندارد؛ لیکن در صورت ثبت آن در سامانه مودیان باید قواعد فیلدها از لحاظ اعتبار داده‌ای و الگوریتمی مطابق با سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” رعایت گردد و درصورت نامعتبر بودن اعتبار داده‌ها، منجر به رد صورتحساب الکترونیکی می‌گردد.