طرح مالیات عایدی سرمایه تصویب شد؟

 

طرح تنظیمی مالیات بر عایدی سرمایه وارد صحن علنی مجلس شد و طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» با شماره ثبت ۶۳ عمدتاً به منظور محدود کردن فعالیت های سوداگرانه وصول شد. طرح فوق پس از بررسی های کارشناسی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی مغایرت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ نظرات خود را درخصوص طرح مذکور اعلام کرد و این طرح را دارای ایرادها و ابهام هایی دانست.

 

در این فایل شما تمامی اظهارنظرها و مغایرت های کارشناسی شده را میتوانید ملاحظه نمایید.

18590-2