درگاه های ارتباطی بابت مالیات

درگاههای ارتباطی بابت مالیات

هر درگاه برای وظایف مشخص و الزام اور طراحی شده است و عدم انجام وظایف در مواعد قانونی مقرر شده علاوه بر جرم ،مسیر پرونده های مالیاتی دشوار می نماید