تفویض بخشودگی جرایم تا پایان اردیبهشت ماه با شروط جدید!!

در آخرین تفویض بخشودگی جرایم ، اختیار بخشودگی جرایم توسط ادارات کل، منوط به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط مودیان مالیاتی شده است. لازم به توضیح است بخش عمده مودیان از اولین فروردين ماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب شده اند. !!