بازگشت 65.6 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به استان‌ها

از ابتدای سال گذشته تا بهمن ماه 65 هزار و 600 میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایری استان‌ها واریز شد.

بررسی انجام تکالیف مرتبط با نحوه تخصیص، انتقال و توزیع مالیات و عوارض تعیین‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال گذشته تا بهمن ماه گذشته پس از کسر کسورات قانونی مبلغ 656 هزار میلیارد ریال (65 هزار و 600 میلیارد تومان) به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایری استان‌ها و مبلغ ۲۱۴ هزار میلیارد ریال (21 هزار و 400 میلیارد تومان) به حساب وزارت کشور واریز شده است.