اقدامات اولیه در رابطه با سامانه مودیان و راه اندازی کارپوشه

1-تولید فایل CSR با توجه به مشخصات هویتی شرکت از طریق برنامه OpenSsl (طبق دستورالعمل مراکز میانی عام )

2-ثبت نام در سایت مراکز میانی عام GICA و دریافت کد رهگیری مهر سازمانی(بعد از این مرحله میبایست با فایل CSR و معرفینامه به دفاتر ثبت دارای مجوز صدور گواهی مهر سازمانی مراجعه کنید)

3- استخراج گواهی CER ( مهر سازمانی ) از روی فایل دریافتی توسط دفاتر ثبت

4- استخراج کلید عمومی pubkey در مسیر برنامه OpenSSL از روی گواهی دریافتی از دفاتر ثبت یا پیشخوان جهت بارگذاری در سامانه مودیان و راه اندازی کارپوشه 5

– استخراج کلید خصوصی Fa.P12 و Fa. PFX جهت صحت فایل های دریافتی و زوج بودن کلید ها

6- بارگذاری فایل کلید عمومی در کارپوشه و دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی

7- در صورتیکه قابلیت ارسال صورتحساب با نرم افزار مالی شرکت وجود داشته باشد تیم پشتیبانی راه اندازی و ریجستر نمودن کلیدها در نرم افزار مالی را جهت ارسال صورتحساب انجام میدهد.

8- اخذ شناسه کالا و خدمات

9- تهیه نرم افزار واسط جهت ارسال صورتحساب الکترونیکی