ارسال فهرست معاملات

قابل توجه مودیان مشمول ارسال فهرست معاملات

  • توجه داشته باشیم برای تمامی اطلاعت ثبت شده در ستون خارج از سامانه مودیان در ردیف های مختلف، مودیان مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تکالیف مربوط به ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم با رعایت آیین نامه اجرایی تبصره ۳ آن و سایر رویه های قبلی موضوعه می باشند.
  • ضمن اینکه مشمولین ارسال فهرست معاملات کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول گروه اول شغلی می باشند، آخرین مهلت مقرر برای ارسال فهرست معاملات فصل زمستان ۱۴۰۲، شنبه ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ می باشد.